Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego www.jarekhirsz.pl.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .
 3. Sklep internetowy jarekhirsz.pl ma charakter platformy sprzedażowej, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia Umowy dostarczania treści cyfrowych prezentowanych w sklepie.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia technologiczne i świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym
 5. Wszystkie ceny podane na stronach w ramach Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki). Sprzedaż w ramach Sklepu jest zwolniona z podatku VAT, stosownie do 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu.
 

2. Definicje

 1. Pojęcia zapisane w Regulaminie wielką literą uzyskują określone poniżej znaczenie:
  • Sklep (Sklep internetowy, Serwis) – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.jarekhirsz.pl;
  • Sprzedawca (jarekhirsz.pl) – Jarosław Hirsz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Opowieści o Marketingu Jarosław Hirsz, z siedzibą w Luzinie (84-242) przy ul. Pułkownika Dąbka nr 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5882485975, REGON: 522832854;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
  • Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera za pośrednictwem serwisu na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
  • Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.
  • Przedsiębiorca indywidulany– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Umowa (Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną) – Umowa zawarta pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego Regulaminu.
  • Umowa sprzedaży na odległość– umowa dostarczenia treści cyfrowych lub umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Konto – przydzielona Klientowi część Serwisu w formie aktywnego interfejsu za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w Serwisie, związanych z dokonanymi transakcjami oraz danymi dotyczącymi Klienta.
  • Towar – produkt fizyczny oferowany do sprzedaży w ramach Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Towar cyfrowy – treść cyfrowa oferowana do sprzedaży w ramach Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący umowę o świadczenie Usług zawieraną między Sprzedawcą, a Klientem;
  • Zakupy bez rejestracji– dodatkowa usługa dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 

3. Wymagania techniczne i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu oraz Usług odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • oprogramowanie służące do odczytu plików o formacie PDF.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usług. Szczegóły dot. zakończenia korzystania z Usług znajdują się w Rozdziale 11. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług poniżej.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi:
  • zawieranie umów dostarczania treści cyfrowych online oraz umów sprzedaży Towaru,
  • prowadzenie Konta Klienta,
  • przesyłanie wiadomości e- mail,
  • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji.
  • Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 

4. Konto

 1. W celu utworzenia Konta w Sklepie wymagana jest rejestracja, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Sklepie. W ramach procesu rejestracji Sprzedawca może prosić Klienta o potwierdzenie aktywacji Konta z wykorzystaniem adresu e-mail Klienta wykorzystanego do rejestracji Konta.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po zakończeniu rejestracji.
 3. Klient zobowiązany jest do udostępniania Sprzedawcy i wprowadzania wyłącznie danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, nie wprowadzających w błąd oraz do niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych danych lub dokonywania samodzielnie zmiany tych danych za pomocą funkcjonalności dostępnych w Sklepie w ramach Konta.
 4. Klient nie jest uprawniony do założenia więcej niż jednego Konta w Sklepie.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać Konto lub wybrać opcję Zakupów bez rejestracji.
 6. Do dokonania Zakupów bez rejestracji konieczne jest:
  • wskazanie w formularzu zamówienia danych oznaczonych jako obligatoryjne;
  • akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku braku korzystania z Serwisu przez Klienta przez okres 2 lat, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, z uwagi na względy ochrony danych osobowych Klientów i przepisy RODO.
 

5. Zamówienia

 1. Klient dokonuje zamówienia korzystając z interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym. W zamówieniu Klient określa między innymi żądane Towary lub Towaru cyfrowego, ich ilości, a także wskazuje elektroniczny i/lub fizyczny adres dostawy.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 3. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie zamówienia oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym związanych z dostawą.
 4. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 5. Płatności za zamówione treści można dokonać wybranym sposobem podczas składania zamówienia.
 6. W przypadku zakupu Towaru cyfrowego, umowa na dostarczanie treści cyfrowych zawierana wskutek złożenia i potwierdzenia zamówienia w Sklepie internetowym obejmuje dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi drogą elektroniczną produktu.
 

6. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni (od dnia zawarcia, w przypadku umów na dostarczenie treści cyfrowych, oraz od dnia otrzymania przesyłki lub odbioru Towaru, w przypadku umowy sprzedaży na odległość Towarów fizycznych) od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 6.3. poniżej.
 3. W przypadku Towarów fizycznych, warunkiem zachowania prawa do odstąpienia od umowy jest pozostawienie Towaru w stanie nienaruszonym, nadającym się do dalszej odsprzedaży.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in.
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty w związku z odstąpieniem od umowy, jeśli koszty takie wystąpią.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien złożyć stosowne oświadczenie do Sprzedawcy. Ważne jest, aby to oświadczenie zostało wysłane przed upływem wskazanego w ust. 6.2. powyżej terminu. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, jednak Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznej formy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.
  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w przypadku umowy dot. Towaru fizycznego, od dnia otrzymania zwrotu Towaru) zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego oraz dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 

7. Niezgodność produktów z umową

 1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie do Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami indywidualnymi.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
  • W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
  • Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
  • Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 

8. Niezgodność treści cyfrowych z umową

 1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie do Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami indywidualnymi.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient na prawach może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
  • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
   • Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności treści cyfrowej z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
    • Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 

9. Rozwiązywanie sporów

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu ze Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr znajdziesz informacje o rozwiązywaniu sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
 3. Jeśli nie jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, ewentualne spory powstałe ze Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 

10. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym także usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, należy przesyłać na adres hello@jarekhirsz.pl.
 2. Składając reklamację, prosimy o opisanie wady i sprecyzować żądania.
 3. Jeśli w reklamacji brakuje jakichkolwiek danych lub informacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. W takim przypadku, Klient otrzyma informację od Sprzedawcy, w jaki sposób należy uzupełnić brakujące dane w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zawierającego żądania Kupującego. Należy jednak zaznaczyć, że powyższy termin nie dotyczy reklamacji, które dotyczą chęci odstąpienia od umowy. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania przez Sprzedawcę drogą mailową.
 

11. Prawa autorskie

 1. O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, grafik, treści cyfrowych będących przedmiotem obrotu, czy innego typu materiałów należą do Sprzedawcy lub Sprzedawca uprawniony jest do ich wykorzystywania, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza wykorzystaniem w celach osobistych lub biznesowych przez Klienta zgodnie z przeznaczeniem Serwisu i przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki prawne w celu dochodzenia roszczeń.
 3. Jeżeli Strony nie umówią się inaczej, wraz z nabyciem w Sklepie internetowym produktu w postaci treści cyfrowej, która stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Sprzedawca uprawnia Klienta do korzystania z nabytych produktów na podstawie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania w celach prywatnych i komercyjnych na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Towaru cyfrowego,
  • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Towar cyfrowy utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
  • w zakresie rozpowszechniania Towaru cyfrowego, w sposób inny niż określony w 11.3.2. – publiczne udostępnianie utworów na stronie internetowej Klienta oraz prowadzonych przez Klienta profilach w mediach społecznościowych.
 1. Licencja nie obejmuje obrotu oryginałem Towaru cyfrowego oraz nie uprawnia do wydawania dalszych licencji
 2. Klient nie jest uprawniony do wykonywania na podstawie Towaru cyfrowego utworów zależnych, w szczególności dokonywania jakichkolwiek zmian w zawartości Towaru cyfrowego, zmian w jej elementach, rozdzielania Towaru cyfrowego i wykorzystywania jej fragmentów.
 3. W przypadku nadesłania przez Klienta materiałów, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawa autorskie i prawa własności intelektualnej odnoszące się do tych materiałów. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku naruszenia praw autorskich lub praw własności intelektualnej przez Klienta. Klient potwierdza, że jest uprawniony do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Sprzedawcy, co wiąże się z pełnym przejęciem odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu naruszenia praw autorskich.
 

12. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 1. Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w każdym czasie jeżeli nie posiada nierozliczonych zobowiązań wobec Sprzedawcy. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia Klienta.
 2. Rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Klient dokonać może wykorzystując funkcjonalność udostępnioną na Koncie bądź kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem elektronicznym Sprzedawcy wskazanym w ust. 1.2. Regulaminu powyżej.
 3. Sprzedawca może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zgodnie z przepisami prawa. W okresie wypowiedzenia Sprzedawca uprawniony jest do ograniczenia bądź zablokowania Klientowi dostępu do Sklepu internetowego, w przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Klienta, bądź gdy zostało ono dokonane w prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy.
 4. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta następuje w formie dokumentowej i jest dostarczane na adres e-mail Klienta.
 5. Ograniczenie dostępu Klienta do Konta i Sklepu, w tym jego zupełne zablokowanie, niezależnie od trybu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej, może nastąpić również w przypadku:
  • wątpliwości Sprzedawcy co do kompletności lub poprawności wprowadzonych danych,
  • naruszania przez Klienta Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa,
  • podejmowania przez Klienta prób obejścia Regulaminu,
 

13. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Sklepie internetowym.
 

14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin pozostaje nieodpłatnie udostępniony w Sklepie i obowiązuje od dnia 30.04.2024 r.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zmianie Regulaminu na wskazany adres e-mail. W przypadku akceptacji nowej treści Regulaminu, Klient obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Klienta na adres e-mail, w ciągu 15 dni od daty otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu. Brak zawiadomienia skutkuje akceptacją zmian do Regulaminu, zaś wyrażenie braku akceptacji poskutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.